Weiter zum Inhalt
Advokater

Vedtægter

Foto: VisitThy

Vedtaget 30. marts 2010

§ 1. Navn, hjemsted og formål
Stk. 1. Foreningens navn er Thy Turistforening. Foreningen har hjemsted i Thisted Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Stk. 1. Det er Thy Turistforenings formål at deltage i markedsføringen af Thisted Kommunes område over for omverdenen og at opbygge samt vedligeholde relationer til samarbejdspartnere i og udenfor Thisted Kommune, og som vil arbejde for at øge kendskabet til Thisted Kommune, eller som har fælles interesser med vort område inden for turismeudvikling.

Stk. 2. At medvirke i udviklingen af turismen i Thisted Kommune ved at tage initiativ til og støtte projekter til gavn for områdets eksisterende og kommende virksomheder inden for turisterhvervet, samt løbende koordinere, fremme udviklingen og markedsføring af området og dets turistprodukter.

Stk. 3. At koordinere den lokale indsats til fremme af turistudviklingen samt deltage aktivt i et nært samarbejde med kommunen, turismeerhvervet, andre turistforeninger og andre relevante samarbejdspartnere, således at der opnås en større bæredygtighed i turismeerhvervet.

Stk. 4. At synliggøre foreningens aktiviteter i lokalområdet i form af aktiviteter til gavn for turismen.

§ 3. Medlemsforhold
Stk. 1. Alle (personer, institutioner, organisationer, foreninger * og virksomheder) med interesse i turismen, kan optages som medlemmer i Thy Turistforening.
* Almennyttige foreninger optages efter vurdering i bestyrelsen.

Stk. 2. Stemmetal gradueres i forhold til kontingentstørrelse. 
Kontingentet inddeles efter størrelse i 5 kategorier med 1- 10 stemmer.

Kategori 1.

Giver 10 stemmer på generalforsamlingen.

Hoteller og øvrige overnatningssteder m/ over 100 senge. 
Campingpladser m/ over 30.000 overnatninger.
Feriehusudlejningsvirksomheder m. over 150 huse. 
Feriecentre, rederier. 
Pengeinstitutter.

Kategori 4. 
Giver 2 stemmer på generalforsamlingen 
Gallerier, museer og kunsthåndværkere Små virksomheder Private feriehusudlejere
Private værelsesudlejere. 
Campingpladser med under 5000 overnatninger + Øvrige ikke turist-relaterede virksomheder
Alle priser bliver pålagt moms.
Kategori 2.

Giver 8 stemmer på generalforsamlingen

Hoteller og øvrige overnatningssteder m. over 40 senge.
Campingpladser m. over 15.000 overnatninger.
Feriehusudlejningsvirksomheder m. over 100 huse
Store turistvirksomheder

Kategori 5.

Giver 1 stemme på generalforsamlingen

Private bidragydere
Kategori 3.

Giver 6 stemmer på generalforsamlingen.

Hoteller, kroer og øvrige overnatningssteder m. under 40 senge.
Campingpladser m. 5 – 15.000 overnatninger
Restauranter og større spisesteder
Feriehusudlejningsfirmaer m. under 100 huse.
Mellemstore virksomheder

Stk. 2.1 Det er muligt at tilkøbe sig flere stemmer ved at vælge betaling af en højere 

medlemskategori.

Stk. 3. Valgbarhed og stemmeret opnås efter 3 måneders medlemskab

§ 4. Kontingent
Stk. 1. Kontingentstørrelsen vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5. Udmeldelse af foreningen
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig med mindst 3 måneders varsel til årsskiftet.

Stk. 2. Et medlemskab ophører endvidere, såfremt der efter påkrav ikke er betalt kontingent senest 3 mdr. efter sidste betalingsfrist. Desuden medfører ophør af medlemskab, at pågældende medlem bliver slettet i diverse oversigter og registre, herunder også registre i tilknytning til VisitDenmark m.fl.

Stk. 3. En forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen er, at der ikke findes kontingentrestancer.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af generalforsamlingen. Formanden for Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget er født medlem af bestyrelsen. Endvidere deltager en ledende kommunal embedsmand i bestyrelsen uden stemmeret.
Stk. 1a. Til øvrige bestyrelser, med tilknytning til Thy Turistforening, der fordrer byrådets repræsentation, udpeges disse af byrådet.

Stk. 2. Turistchefen fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager som sådan i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 4. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i hans fravær næstformandens, udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af såvel bestyrelsesmedlemmer som andre til at arbejde med nærmere af bestyrelsen fastsatte opgaver og projekter.

Stk. 7. Turistchefen og formanden udarbejder dagsordenen til bestyrelsens møder. Indkaldelse til bestyrelses-møder finder sted skriftligt og senest 14 dage før mødet afholdes. Ønske om at få punkter optaget på dagsordenen meddeles formanden eller turistchefen senest 10 dage før mødets afholdelse.

Stk. 8. Hvert år efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand og næstformand.

Stk. 9. Bestyrelsen varetager foreningens tarv internt og eksternt. Det påhviler bestyrelsen af føre tilsyn med foreningens økonomi, drift, markedsføring mv.

Stk. 10. Bestyrelsens beslutninger skal føres i protokol, og denne skal underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve at få sin mening vedrørende et på et møde forhandlet spørgsmål tilført protokollen.

§ 7. Regnskabsåret
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen godkender budgettet for hvert regnskabsår inden starten på dette.

Stk. 3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor eller af Kommunernes Revision.

§ 8. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal varsles senest 4 uger før afholdelsen og annonceres i den lokale presse.

Stk. 3 Punkter, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller turistchefen i hænde senest 14 dage før mødet. Ønske om behandling af et emne på generalforsamlingen skal være begrundet og ledsaget af en redegørelse/begrundelse for punktets optagelse på dagsordenen.

Stk. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 10 % af de til medlemmerne svarende stemmer.

Stk. 5. Medlemmer har 1-10 stemmer efter kontingentstørrelse.
Stk. 5.1 Det er muligt at tilkøbe sig flere stemmer ved at vælge betaling af en højere 
medlemskategori. ( se § 3 stk.2.1)

Stk. 6. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Afstemning foretages skriftligt på forlangende af mindst 2 stemmeberettigede.

Stk. 7. Et medlem kan kun repræsentere en fuldmagt foruden ægtefælle/samlever.

Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, uanset det fremmødte antal, skal indeholde:

• Valg af stemmetællere.
• Valg af dirigent.
• Forelæggelse af beretning.
• Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
• Fremlæggelse af budget og handlingsplan til orientering.
• Fastlæggelse af kontingenter.
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.

§ 9. Hæftelse
Stk. 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsesformanden (eller ved formandens
forfald næstformanden) i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller turistchefen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til turistchefen.

Stk. 3. Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtigelser.

§ 10. Vedtægtsændringer og foreningsophør
Stk. 1. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne skal først vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer på
en generalforsamling. Derefter skal ændringerne vedtages med et almindeligt flertal af de afgivne
stemmer på en ny generalforsamling, som efter sædvanlig indkaldelse skal afholdes tidligst 1 uge
efter og senest 4 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen om foreningens ophør skal vedtages på samme måde. Eventuel formue ved
foreningens ophør skal overdrages den tilskudsgivende kommune til anvendelse til turistmæssige
gøremål eller til opstart af ny turistforening.

Del dine øjeblikke fra Thy:

Nützliche Links

VisitThy © 2023
Deutsch